Algemene Verkoopvoorwaarden Cameleon Cadeau

7, La Forêt – 85210 La Réorthe (Frankrijk)

Telefoonnummer +33 6 76200953 ; E-mailadres info@cameleon-cadeau.com

  • Micro Onderneming naar Frans recht
  • Chambre de Metiers et de L’Artisanat de La Roche-sur-Yon n° 908 112 956 00010
  • Individueel fiscaal identificatienummer: 30 24 028 426 433

Algemene verkoopvoorwaarden van producten verkocht op www.cameleon-cadeau.com

Datum van laatste update 01-01-2022

Artikel 1 – voorwerp

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop door het bedrijf Cameleon Cadeau (7, La Forêt – 85210 La Réorthe, Frankrijk)  van handgemaakte kleding en overige artikelen voor baby’s, dames, kinderen en interieur.

Artikel 2 – Prijs

De prijzen van onze producten zijn aangegeven in euro’s inclusief alle belastingen (BTW en andere belastingen van toepassing op de dag van de bestelling), tenzij anders aangegeven en exclusief verwerkings- en verzendkosten.

Alle bestellingen, ongeacht hun herkomst, zijn betaalbaar in euro.

Het bedrijf Cameleon Cadeau behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar het product zal worden gefactureerd op basis van de prijs die van kracht is op het moment van validatie van de bestelling en onder voorbehoud van beschikbaarheid.

De producten blijven eigendom van de firma Cameleon Cadeau tot volledige betaling van de prijs.

Let op: zodra u de bestelde producten fysiek in bezit neemt, gaat het risico van verlies of beschadiging van de producten op u over.

Artikel 3 – Bestellingen

U kunt enkel bestellen via internet: www.cameleon-cadeau.com

De contractuele informatie wordt gepresenteerd in het Frans en zal uiterlijk op het moment van validatie van uw bestelling worden bevestigd.

De firma Cameleon Cadeau behoudt zich het recht voor om een ​​betaling niet vast te leggen, noch een bestelling te bevestigen om welke reden dan ook, en meer bepaald in het geval van een leveringsprobleem, of in het geval van moeilijkheden met betrekking tot de ontvangen bestelling.

Artikel 4 – Bevestiging van uw bestelling

Elke bestelling die op de website www.cameleon-cadeau.com verschijnt, impliceert de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. Elke orderbevestiging houdt uw volledige aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden in, zonder uitzondering of voorbehoud.

Alle verstrekte gegevens en de opgenomen bevestiging vormen het bewijs van de transactie.

U verklaart er goede kennis van te hebben genomen.

De orderbevestiging dient als ondertekening en aanvaarding van deze voorwaarden.

Een samenvatting van uw bestelinformatie en deze Algemene Voorwaarden wordt u in pdf-formaat toegestuurd via het e-mailadres dat uw bestelling bevestigt.

De vennootschap Cameleon Cadeau bewaart de inkooporders en facturen op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt overeenkomstig de bepalingen van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 5 – Betaling

Het valideren van uw bestelling houdt voor u de verplichting in om de aangegeven prijs te betalen.

De betaling van uw aankopen gebeurt met bijvoorbeeld een creditcard dankzij het beveiligde systeem www.mollie.com

Pas bij verzending van de bestelling wordt de kaart gedebiteerd.

Artikel 6 – Herroeping

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.121-21 van de Franse Consumentenwet, beschikt u over een herroepingstermijn van 14 dagen vanaf ontvangst van uw producten om uw herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgaaf van redenen of om een ​​boete te betalen.

Retourzendingen dienen te geschieden in originele staat en compleet (verpakking, accessoires, instructies). In dit kader wordt uw verantwoordelijkheid aangegrepen. Eventuele schade aan het product bij deze gelegenheid kan van dien aard zijn dat het herroepingsrecht teniet wordt gedaan.

Retourkosten zijn voor uw rekening.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal het bedrijf Cameleon Cadeau de betaalde bedragen terugbetalen, binnen 14 dagen na kennisgeving van uw verzoek en met hetzelfde betaalmiddel als gebruikt bij het bestellen.

UITZONDERINGEN OP HET HERROEPINGSRECHT

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.121-21-8 van de Franse Consumentenwet is het herroepingsrecht niet van toepassing op:

  • De levering van diensten die volledig zijn uitgevoerd voor het einde van de herroepingstermijn en waarvan de uitvoering is begonnen na uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en uitdrukkelijke afstand van zijn herroepingsrecht.
  • De levering van goederen gemaakt volgens specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd.
  • De levering van goederen waarvan de verzegeling door de consument na levering is verbroken en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden geretourneerd.
  • De levering van goederen die na levering en door hun aard onlosmakelijk vermengd zijn met andere artikelen;
  • De levering van niet op een fysieke drager geleverde digitale inhoud waarvan de uitvoering is begonnen na uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en uitdrukkelijke afstand van zijn herroepingsrecht.

Artikel 7- Beschikbaarheid

Onze producten worden aangeboden zolang ze zichtbaar zijn op de site www.cameleon-cadeau.com  en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

In het geval dat een product na het plaatsen van uw bestelling niet beschikbaar is, zullen wij u per e-mail informeren. Uw bestelling wordt automatisch geannuleerd en er vindt geen bankafschrijving plaats.

Daarnaast is de website www.cameleon-cadeau.com  niet bedoeld om haar producten in grote hoeveelheden te verkopen. Bijgevolg behoudt de firma Cameleon Cadeau zich het recht voor om bestellingen van meer dan 1 identieke artikelen te weigeren.

Artikel 8 – Levering

De producten worden geleverd op het afleveradres dat is aangegeven tijdens het bestelproces, binnen de termijn die is aangegeven op de bestelbevestigingspagina.

Alle benodigde persoonlijke gegevens voor de levering wordt vanuit de webshop automatisch geadministreerd naar www.sendcloud.com. Vervolgens zal de uitvoering van de levering grotendeels door www.mondialrelay.fr gedaan worden. Tenzij het niet anders kan.

De kosten van levering zijn:

Bij een bestelling vanaf €50 gratis levering in Frankrijk, België en Nederland

Gratis afhalen is mogelijk op het adres van Cameleon Cadeau: 7, La Forêt – 85210 La Réorthe

Bij een bestelling lager en gelijk aan €50, gelden de volgende tarieven:

  • Frankrijk: €7,50
  • België en Nederland: €9,50

In het geval van vertraging in de verzending, wordt er een e-mail naar u verzonden om u te informeren over een mogelijk gevolg op de aan u aangegeven levertijd.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen heeft u in geval van laattijdige levering de mogelijkheid om de bestelling te annuleren onder de voorwaarden bepaald in artikel L 138-2 van de Consumentenwet.

In geval van leveringen door een vervoerder kan de firma Cameleon Cadeau niet verantwoordelijk worden gesteld voor laattijdige levering die uitsluitend te wijten is aan het niet beschikbaar zijn van de klant na meerdere bezorgvoorstellen.

Artikel 9 – Garantie

Al onze producten genieten de wettelijke conformiteitsgarantie en de garantie tegen verborgen gebreken, voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In het geval van niet-conformiteit van een verkocht product, kan het worden geretourneerd, geruild of terugbetaald.

Alle klachten, verzoeken tot omruiling of terugbetaling moeten uiterlijk binnen 14 dagen na levering uitsluitend via info@cameleon-cadeau.com  worden ingediend.

De producten moeten aan ons worden geretourneerd in de staat waarin u ze hebt ontvangen met alle elementen (accessoires, verpakking, instructies, enz.). De verzendkosten worden aan u vergoed op basis van de gefactureerde prijs en de retourkosten worden aan u vergoed op vertoon van de bewijsstukken.

De bepalingen van dit artikel beletten u niet om gebruik te maken van het herroepingsrecht voorzien in artikel 6.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

De aangeboden producten voldoen aan de huidige Franse wetgeving. De verantwoordelijkheid van het bedrijf Cameleon Cadeau kan niet worden ingeschakeld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd. Het is uw verantwoordelijkheid om bij de plaatselijke autoriteiten na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor het importeren of gebruiken van de producten of diensten die u wilt bestellen.

Daarnaast kan de firma Cameleon Cadeau niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik van het aangekochte product.

Ten slotte kan de verantwoordelijkheid van het bedrijf Cameleon Cadeau niet worden aanvaard voor alle ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder een storing van de dienst, een externe inbraak of de aanwezigheid computervirussen.

Artikel 11 – Toepasselijk recht bij geschillen

De (oorspronkelijke) taal van dit contract is Frans. Deze verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. In het geval van een geschil zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site www.cameleon-cadeau.com  zijn en blijven de intellectuele en exclusieve eigendom van het bedrijf Cameleon Cadeau. Niemand is bevoegd om elementen van de site te reproduceren, exploiteren, her distribueren of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, of het nu gaat om software, visuele of geluidseffecten. Elke eenvoudige link of hyperlink is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf Cameleon Cadeau.

Artikel 13 – Persoonsgegevens

Het bedrijf Cameleon Cadeau behoudt zich het recht voor om nominatieve informatie en persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Ze zijn nodig om uw bestelling te beheren en om de diensten en informatie die we u sturen te verbeteren.

Ze kunnen ook worden verzonden naar bedrijven die bijdragen aan deze relaties, zoals degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van diensten en opdrachten voor hun beheer, uitvoering, verwerking en betaling.

Deze informatie en gegevens worden ook bewaard voor veiligheidsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen.

In overeenstemming met de wet van 6 januari 1978, hebt u recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen persoonlijke informatie en persoonlijke gegevens die u betreffen, rechtstreeks op de website.

Artikel 14 – Bewijs archivering

De vennootschap Cameleon Cadeau bewaart de inkooporders en facturen op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt overeenkomstig de bepalingen van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]